Τοποθετήστε τα οργανίδια και τον ρόλο τους στο κύτταρο, στη σωστή θέση στον πίνακα κάνοντας κλικ στις παρακάτω εικόνες αντίστοιχα για ένα ζωικό και ένα φυτικό κύτταρο: 

     
πηγή: http://www.biology.ualberta.ca/