Τοποθετήστε τα οργανίδια και τον ρόλο τους στο κύτταρο, στη σωστή θέση στον πίνακα κάνοντας κλικ στις παρακάτω εικόνες αντίστοιχα για ένα ζωικό και ένα φυτικό κύτταρο: