ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

Γλυκόλυση
Κύκλος του Κrebs
Οξειδωτική φωσφορυλίωση

πηγή: εδώ