ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαγώνισμα - 3
Διαγώνισμα - 4 
Διαγώνισμα - 5 
Διαγώνισμα - 6
Eπαναληπτικό διαγώνισμα κεφάλαιο 1ο 
Επαναληπτικό διαγώνισμα κεφάλαιο 1ο 
Eπαναληπτικό διαγώνισμα κεφάλαιο 1ο 
Τεστ 
Τεστ (σελ.1-26)
Διαγώνισμα κεφάλαια 1 - 2
Διαγώνισμα κεφάλαια 1- 2 
Διαγώνισμα κεφάλαια 1 - 2 
Επαναληπτικό διαγώνισμα 1- 2- 3 
Επαναληπτικό διαγώνισμα κεφάλαιο 1ο 
Επαναληπτικό τεστ κεφάλαιο 1  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Διαγώνισμα - 1
Διαγώνισμα - 2
Διαγώνισμα - 3
Διαγώνισμα -4 2012 
Διαγώνισμα κεφάλαιο 2-3 
Διαγώνισμα κεφάλαιο 2-3 
Διαγώνισμα  2013
Τεστ βιογεωχημικοί κύκλοι
Τεστ ερημοποίηση- ρύπανση
Διαγώνισμα κεφάλαιο 2/2013
Τεστ ρύπανση 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 
Τεστ Α
Διαγώνισμα κεφάλαιο 3