Φτιάξε ένα κύτταρο μόνος σου

Για την εργασία των μαθητών της Α΄Γυμνασίου 
Πάρτε ιδέες....
nucleus: Πυρήνας
cytoplasm: κυτταρόπλασμα
vacuoles: χυμοτοπια
mitochondrion: μιτοχόνδρια