Μονοκλωνικά αντισώματα και διάγνωση καρκινικών αντιγονικών καθοριστών

Τέσσερις ασθενείς υποβάλλονται σε θεραπεία με αντικαρκινικά φάρμακα. Με την χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων ειδικών για καρκινικά αντιγόνα, γίνεται διάγνωση της κατάστασης των τεσσάρων ασθενών μετά την θεραπεία. Σε κάθε ασθενή έγιναν δύο δοκιμασίες με χρονική απόκλιση μεταξύ τους. Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα αντίδρασης μονοκλωνικών αντισωμάτων και αντιγονικών καθοριστών (η αντίδραση συμβολίζεται με +) σε τέσσερις ασθενείς. Αφού μελετήσετε τους πίνακες εξηγήστε την κατάσταση  των ασθενών. ΑΝΤΙΣΩΜΑ
Ασθενής 1

Δοκιμή 1η
Δοκιμή 2η
1ο
-
-
2ο
-
-

ΑΝΤΙΣΩΜΑ
Ασθενής 2

Δοκιμή 1η
Δοκιμή 2η
1ο
+
-
2ο
+
-


ΑΝΤΙΣΩΜΑ
Ασθενής 3

Δοκιμή 1η
Δοκιμή 2η
1ο
-
+
2ο
+
+


ΑΝΤΙΣΩΜΑ
Ασθενής 4

Δοκιμή 1η
Δοκιμή 2η
1ο
+
-
2ο
+
+