Άσκηση με α ΜΑ (α μεσογειακή αναιμία)

Άνδρας με έλλειψη 2-α γονιδίων (ετερόζυγη α ΜΑ) παντρεύεται γυναίκα όπου δεν παρουσιάζει έλλειψη α γονιδίων στο χρωμοσωμικό DNA της. Ποιοι οι πιθανοί απόγονοι; 
Απάντηση: 
Τα γονίδια που κωδικοποιούν την πολυπεπτιδική αλυσίδα α είναι διπλά, δηλαδή υπάρχουν δύο γονίδια α σε κάθε ομόλογο χρωμόσωμα (μη διπλασιασμένο - πριν το S της μεσόφασης). 
Η α-θαλασσαιμία είναι αποτέλεσμα, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, ελλείψεων ολόκληρου του γονιδίου που κωδικοποιεί την πολυπεπτιδική αλυσίδα α. Εφόσον σε κάθε άτομο υπάρχουν συνολικά τέσσερα γονίδια α, ελλείψεις μπορεί να δημιουργηθούν σε ένα, δύο, τρία, ή και στα τέσσερα από αυτά τα γονίδια. Όσο περισσότερα γονίδια α λείπουν τόσο βαρύτερα είναι τα συμπτώματα της ασθένειας (ετερογένεια).

Για το αρσενικό άτομο που εμφανίζει έλλειψη 2α γονιδίων υπάρχουν δύο περιπτώσεις:
1η περίπτωση :
P1: αα/-- : έλλειψη 2α γονιδίων από το ίδιο χρωμόσωμα

2η περίπτωση:
Ρ: α-/α-: έλλειψη 2α γονιδίων, ένα από κάθε χρωμόσωμα

Έτσι:
1Η περίπτωση :
P1: αα/--  Χ   αα/αα

Γαμέτες: 
αα, -- 
αα

F1
αα
αα
αα/αα
--
αα/--

Γ.Α = Φ.Α= : 1φυσιολογικό :1 ετερόζυγος α - ΜΑ (έλλειψη 2α γονιδίων)

2η περίπτωση:
Ρ1΄: α-/α-   Χαα/αα

Γαμέτες: 
α-, 
αα

F1΄
αα
α-
αα/α-

Γ.Α = Φ.Α= 100% ετερόζυγος α-ΜΑ(έλλειψη ενός α γονιδίου - σιωπηλός φορέας)