Άσκηση αντιγραφής DNA

 Δίνεται το παρακάτω τμήμα μορίου DNA το οποίο ολοκληρώνει την αντιγραφή του:
1) Αφού μεταφέρετε το σχήμα στο τετράδιο, σημειώστε τις νεοσυντιθέμενες αλυσίδες της αντιγραφής στα τμήματα των θηλειών Χ και Υ, μαζί με τους προσανατολισμούς. 


2) Στο σχήμα δίνεται η αλληλουχία βάσεων του τμήματος DNA της θηλειάς Υ: 
Τα πρωταρχικά τμήματα RNA έχουν το καθένα μήκος 4 βάσεις. 


i) Ποια η αλληλουχία βάσεων του πρωταρχικού τμήματος της συνεχούς αντιγραφής της θηλειάς Υ του σχήματος; 

ii) Πόσοι είναι οι 3΄5΄φωσφοδιεστερικοί δεσμοί που συνθέτει και πόσοι αυτοί που διασπά, η DNA Pol για την ολοκλήρωση της αντιγραφής αλυσίδας 2 στη θηλειά Υ; 
iii) Αν κατά την ασυνεχή αντιγραφή της θηλειάς Υ του σχήματος χρησιμοποιήθηκαν 3 πρωταρχικά τμήματα, πόσοι οι 3΄5΄φωσφοδιεστερικοί δεσμοί μεταξύ των ριβονουκλεοτιδίων που συντέθηκαν συνολικά στην αντιγραφή της θηλειάς Υ του σχήματος;

3) Κατά τη διάρκεια της συνεχούς αντιγραφής της θηλειάς Υ, απέναντι από το έβδομο αδενινο-νουκλεοτίδιο που τοποθετεί η DNA Pol, κατά παράβαση του κανόνα της συμπληρωματικότητας τοποθετεί μια κυτοσίνη αντί για θυμίνη. Γράψτε τα δύο νέα τμήματα DNA της θηλειάς Υ που θα προκύψουν μετά από μία αντιγραφή;

4) Τα δύο νέα μόρια DNA που προκύπτουν από την αντιγραφή επωάζονται με την περιοριστική ενδονουκλεάση ECORI. Πόσα διαφορετικού μήκους θραύσματα θα προκύψουν; Θεωρήστε ότι δεν υπάρχουν θέσεις αναγνώρισης της ECORI στο υπόλοιπο τμήμα DNA του σχήματος για το οποίο δεν δίνεται η αλληλουχία των βάσεων.